Валутни курсове на БНБ

Приятели

Музикаутор

ИСТОРИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО:

Учредено е през 1992г. от 104 български композитори и автори в град София. Дружеството е регистрирано в Софийски градски съд по ф.д. № 18208/1992г. като сдружение с нестопанска цел по Закона за лицата и семейството (ЗЛС) и по чл.40 от Закона за авторското право и сродните му права, а впоследствие е пререгистрирано съгласно изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и е вписано в регистъра на Министерството на културата под № 1/ 13.01.1994г. 

МУЗИКАУТОР е част от механизма, чрез който се прилага Закона за авторското право и сродните му права.

МУЗИКАУТОР представлява повече от две хиляди български творци, както и авторите от близо 100 страни в света по силата на двустранни договори за взаимно представителство с 58 сродни чуждестранни дружества за колективно управление на права. 

МУЗИКАУТОР е член на Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори (СИЗАК) от 1993 година и на Международното бюро на авторските дружества, управляващи правата за механичен запис и възпроизвеждане (БИЕМ) от 1996 година.
 
МУЗИКАУТОР се ръководи от Общото събрание на членовете си. Всеки три години Общото събрание избира Управителен съвет, който се състои от физически и юридически лица – членове на сдружението. Оперативното ръководство на дейността на сдружението е поверено на Изпълнителен директор, който се избира и назначава от Управителния съвет.

ДАННИ НА СДРУЖЕНИЕТО:

АДРЕС:
МУЗИКАУТОР СНЦ
Ул. “Будапеща” № 17, ет.4
1000  София

БУЛСТАТ:    831005050
ДДС № :        BG 831005050           

БАНКОВА СМЕТКА:
“УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД
IBAN: BG61 UNCR 7630 1000 0024 06
SWIFTBIC: UNCRBGSFwww.musicautor.org

В момента

Гледайте Европейска Музикална Телевизия он-лайн.

Програмата


email